Info

U vertrouwt uw dossier toe aan Wuytack-De Puysseleyr Advocaten, waar iedere advocaat is ingeschreven aan de Dendermonde balie. Het kantoor Wuytack-De Puysseleyr Advocaten, is gevestigd te 9130 Verrebroek, Ruiterstraat 64. U kan bij Wuytack-De Puysseleyr Advocaten, terecht voor onder meer de volgende diensten:

 • Juridisch advies
 • Bijstand in geschillen voor de rechtbank

De rechtsvorm waaronder het vrij beroep wordt uitgeoefend en het ondernemingsnummer zijn de volgende :

eenmanszaak Patricia Wuytack : KBO 0812.573.651

eenmanszaak Elise De Puysseleyr : KBO 0847.508.695

Voor de beroepsaansprakelijkheid zijn wij verzekerd via de Collectieve polis Orde Vlaamse Balies bij Amlin.

U kan Wuytack-De Puysseleyr Advocaten bereiken via het e-mailadres contact@advocaatedp.com.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Wuytack-De Puysseleyr Advocaten bereiken:

 • Per post:  Ruiterstraat 64, 9130 Verrebroek.
 • Per e-mail: contact@advocaatedp.com  
 • Per telefoon: +32 3/773.36.55 (mr. Wuytack), +32 494/15.05.79 (mr. De Puysseleyr)

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN, Ruiterstraat 64, 9130 Verrebroek, contact@advocaatedp.com ,  +32 494/15.05.79 (mr. De Puysseleyr), +32 3/773.36.55 (mr. Wuytack)

Op de website van WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN, wordt de meeste informatie ter beschikking gesteld zonder dat er persoonsgegevens nodig zijn. Toch zal voor enkele zaken uw persoonsgegevens verzameld worden, waarna deze enkel gebruikt zullen worden voor de communicatie met de cliënt en het klantenbeheer. U hebt ten alle tijden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of volledig te laten ophouden. Indien u wenst beroep te doen op dit recht, dient u zich te richten tot contact@advocaatedp.com.

De gegevens die via onze website verzameld kunnen worden, zijn uw naam en uw e-mailadres. Bijkomend kan u ons informeren in functie van welk bedrijf u ons contacteert. Na het invullen van het contactformulier, zullen wij u vragen toestemming te geven dat wij uw gegevens mogen verwerken in het kader van de reeds vermelde doeleinden. Later kan nog bijkomende informatie gevraagd worden in verband met het eventueel dossier waarbij wij u juridisch advies verstrekken, dan wel bijstaan bij een gerechtelijke procedure. Wij zullen deze bijkomende informatie dan rechtmatig verwerken op grond van het behartigen van uw belangen, alsook het uitvoeren van de overeenkomst die dan tussen ons afgesloten zal zijn. De verzamelde gegevens zullen alleen door onze eigen medewerkers verwerkt worden. De gegevens die door u werden ingegeven in de website, zullen door ons bewaard worden voor de duur van de gehele duurtijd van het dossier en de vijfjarige termijn gedurende welke wij onze dossiers bewaren na afloop van de procedure.

De gegevens die de klant cliënt aan WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij beveiligen uw persoonsgegevens door gebruik te maken van een firewall. Daarnaast zijn inloggegevens en een wachtwoord vereist om toegang te krijgen tot deze informatie. Uitsluitend onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN zal alle persoonsgegevens geheimhouden ten opzichte van derde partijen en zal deze niet openbaar maken anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst en/of voor zover WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN hiertoe wettelijke verplicht is of door een gerechtelijke uitspraak gedwongen is de persoonsgegevens openbaar te maken en of te verstrekken.

De informatie waarover wij beschikken zal slechts doorgestuurd worden naar derden wanneer zij dit schriftelijk aanvragen en wanneer dit is toegelaten door de wet. Indien deze voorwaarden voldaan zijn, zullen wij de gegevens pas doorsturen in volgende gevallen:

 • wanneer u hiervoor schriftelijke toestemming gegeven hebt;
 • wanneer dit vereist is door een wettelijk geschrift;
 • indien dit voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen u en WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN;
 • indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een gerechtelijke procedure.

WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN verklaart en garandeert dat alle werknemers of andere natuurlijke personen die onder haar verantwoordelijkheid werken en toegang hebben tot persoonsgegevens op dezelfde wijze gehouden zijn om te gaan met de persoonsgegevens waar zij toegang tot hebben.

Wanneer wij over persoonsgegevens van u beschikken en deze gebruiken voor verwerking, dan hebt u de volgende rechten:

 • U hebt het recht om informatie te vragen over de aard en de doelstelling van de verwerking, alsook de categorieën van persoonsgegevens waarover wij beschikken.
 • U hebt het recht om inzage te vragen in bepaalde informatie, namelijk de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers, de categorieën van ontvangers en de informatie waarover wij beschikken die niet rechtstreeks bij u verzameld werd.
 • U hebt het recht om een verbetering of het vervolledigen te vragen van onjuiste gegevens, alsook het recht om uw gegevens te laten wissen.
 • U hebt het recht om de verwerking te beperken en bezwaar aan te tekenen tegen de (voorgenomen) verwerking.
 • U hebt het recht om uw de gegevens waarover wij beschikken op te vragen en te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Na ontvangst heeft u het recht deze gegevens over te dragen aan derden.

Indien u beroep wenst te doen op één of meerder van bovenstaande rechten, dient u zich te wenden tot onze contactpersoon inzake de verwerking van persoonsgegevens, te bereiken via contact@advocaatedp.com , of per telefoon op het nummer+32 494/15.05.79 (mr. De Puysseleyr) +32 3/773.36.55 (mr. Wuytack)

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Belgische Privacy commissie. U behoudt het recht ten alle tijden klacht in te dienen bij deze autoriteit.

Indien u nog verdere vragen heeft over onze privacy statement of indien u wenst de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven te bereiken, kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:

WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN bereiken:

Ruiterstraat 64, 9130 Verrebroek

e-mail: contact@advocaatedp.com  

telefoon: +32 494/15.05.79 (mr. De Puysseleyr), +32 3/773.36.55 (mr. Wuytack)

Ondernemingsnummers:  zie rubriek Dienstenwet

WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van WUYTACK-DE PUYSSELEYR ADVOCATEN

Deze privacy statement werd voor het laatst gewijzigd op 27/07/2021